Dofinansowania UE

Zarząd Spółki EUROSLEEVE S.A. uprzejmie informuje o zawarciu w dniu 26 marca 2024 roku ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Katowickiej 47, 41-500 Chorzów, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 umowy o dofinansowanie numer FESL.10.03-IP.01-018D/23-00 projektu pod nazwą „Utworzenie nowego zakładu produkcji innowacyjnych opakowań plastic-free” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

  1. Tytuł projektu:

„Utworzenie nowego zakładu produkcji innowacyjnych opakowań plastic-free”

  1. Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu:

Uruchomienie nowej innowacyjnej linii produkcyjnej umożliwi ograniczenie ilości plastyku wprowadzanego na rynek poprzez produkcję zgrzewalnych opakowań papierowych, które mogą zostać poddane procesowi recyklingu w 99,7%. Realizacja projektu przyczyni się do złagodzenia skutków transformacji energetycznej oraz realizacji celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu i neutralnej dla klimatu gospodarki Unii Europejskiej do roku 2050. Projekt obejmuje 3 etapy (zadania inwestycyjne):

1. Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Zabrzu, w którym realizowana będzie produkcja opakowań plastic-free. Strefy obiektu: część produkcyjna - 1 458 m2, część magazynowa - 548 m2, część techniczna - 93 m2, część socjalno-biurowa 510 m2 (wraz z OZE).

2. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych w postaci:

a) trzech linii technologicznych do produkcji papieru,

b) przewijarki z laserem oraz urządzeń do obróbki,

c) wózka widłowego,

d) stacji kompresorowej,

e) stanowisk komputerowych

f) specjalistycznego oprogramowania, opartego o sztuczną inteligencję do zarządzania procesem produkcyjnym.

3. Uruchomienie nowych linii produkcyjnych.

Rezultatem bezpośrednim wdrożonego projektu będzie produkcja innowacyjnych papierowych opakowań (plastic-free) tj. przede wszystkim worków papierowych ze specjalnym wycięciem oraz mikro i makro dziurkowaniem, znacząco wydłużającym żywotność umieszczonych w nim produktów. Rezultatem pośrednim projektu będzie ograniczenie ilości odpadów plastikowych w obiegu gospodarczym, w tym nie poddającemu się recyklingowi, zmniejszenie ilości odpadów składowanych, poszerzenie rynków zbytu przedsiębiorstwa.

  1. Grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta):

Wnioskodawca (jako spółka), pracownicy, społeczność lokalna, kooperanci i dostawcy Spółki z obszaru całej UE oraz spoza (Spółka działa na rynku globalnym).

Pośrednio z projektu skorzysta środowisko naturalne ponieważ realizacja inwestycji zgodnie z założonym celem projektu przyczyni się do skutecznej realizacji celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu i neutralnej dla klimatu gospodarki Unii Europejskiej do roku 2050.

  1. Cel lub cele projektu

Celem głównym projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii papierowych opakowań plastic-free o poziomie recyklingu zbliżonym do 100%. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zmiany regulacyjne w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań oraz produktów zawierających plastik. Uruchomienie nowej innowacyjnej linii produkcyjnej umożliwi ograniczenie ilości plastyku wprowadzanego na rynek, produkcję zgrzewalnych opakowań papierowych, które mogą zostać poddane procesowi recyklingu w 99,7%. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do złagodzenia skutków transformacji energetycznej oraz realizacji celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu i neutralnej dla klimatu gospodarki Unii Europejskiej do roku 2050. Projekt obejmuje 3 etapy: Projekt obejmuje 3 etapy (zadania inwestycyjne):

1. Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Zabrzu, w którym realizowana będzie produkcja opakowań plastic-free. Strefy obiektu: część produkcyjna - 1 458 m2, część magazynowa - 548 m2, część techniczna - 93 m2, część socjalno-biurowa 510 m2 (wraz z OZE).

2. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych w postaci:

a) trzech linii technologicznych do produkcji papieru,

b) przewijarki z laserem oraz urządzeń do obróbki,

c) wózka widłowego,

d) stacji kompresorowej,

e) stanowisk komputerowych

f) specjalistycznego oprogramowania, opartego o sztuczną inteligencję do zarządzania procesem produkcyjnym.

3. Uruchomienie nowych linii produkcyjnych.

Rezultatem bezpośrednim wdrożonego projektu będzie produkcja innowacyjnych papierowych opakowań (plastic-free) tj. przede wszystkim worki papierowe ze specjalnym wycięciem oraz mikro i makro dziurkowaniem, znacząco wydłużającym żywotność umieszczonych w nim produktów. Rezultatem pośrednim projektu będzie ograniczenie ilości odpadów plastikowych w obiegu gospodarczym, w tym nie poddającemu się recyklingowi, zmniejszenie ilości odpadów składowanych, poszerzenie rynków zbytu przedsiębiorstwa.

Pośredni efekt realizacji projektu będzie redukcja ilości odpadów plastikowych w obiegu gospodarczym, Rezultatem pośrednim projektu będzie ograniczenie ilości odpadów plastikowych w obiegu gospodarczym, w tym niepoddających się recyklingowi oraz zmniejszenie ilości odpadów składowanych, co z kolei wpisuje się w cel strategiczny C. Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni i cel operacyjny C.1 Wysoka jakość środowiska.

W wyniku realizacji projektu zostaną utworzone trzy trwałe miejsca pracy– 3 EPC.

  1. Efekty, rezultaty projektu opisano w części:

Efekty i rezultaty projektu to przede wszystkim wdrożenie innowacji produktowej, organizacyjnej, wzrost konkurencyjności spółki oraz jej dalsza internacjonalizacja na nowych rynkach. Efektem inwestycji będzie poprawa przychodów oraz wskaźników rentowności spółki w tym zysków z działalności operacyjnej.

Rezultatem bezpośrednim wdrożonego projektu będzie produkcja innowacyjnych papierowych opakowań (plastic-free) tj. przede wszystkim worki papierowe ze specjalnym wycięciem oraz mikro i makro dziurkowaniem, znacząco wydłużającym żywotność umieszczonych w nim produktów. Rezultatem pośrednim projektu będzie ograniczenie ilości odpadów plastikowych w obiegu gospodarczym, w tym nie poddającemu się recyklingowi, zmniejszenie ilości odpadów składowanych, poszerzenie rynków zbytu przedsiębiorstwa.

Pośredni efekt realizacji projektu będzie redukcja ilości odpadów plastikowych w obiegu gospodarczym, Rezultatem pośrednim projektu będzie ograniczenie ilości odpadów plastikowych w obiegu gospodarczym, w tym niepoddających się recyklingowi oraz zmniejszenie ilości odpadów składowanych, co z kolei wpisuje się w cel strategiczny C. Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni i cel operacyjny C.1 Wysoka jakość środowiska.

W wyniku realizacji projektu zostaną utworzone trzy trwałe miejsca pracy– 3 EPC.

Rezultatem bezpośrednim projektu będzie zmniejszenie zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystej technologii redukującej masę odpadów zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenia stopnia ponownego użycia produktów, recykling materiałów
i efektywne gospodarowanie zasobami oraz ograniczenie zużycia energii w procesach produkcyjnych.

  1. Wartość projektu (całkowity koszt projektu),

Całkowity koszt realizacji Projektu (wydatki ogółem) wynosi 28 161 380,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt jeden trzysta osiemdziesiąt zero groszy).

  1. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 13 345 284,90 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć dwieście osiemdziesiąt cztery i 90/100 groszy)

 

logotypy flagi